top of page
čtverec banner.001.jpeg

PRAVIDLA PRO NÁVŠTĚVNÍKY AKCE - 2023

 1. Vstupenka opravňuje návštěvníka ke vstupu do areálu konání koncertu, každý návštěvník je povinen se při vstupu do areálu i při namátkových kontrolách v rámci areálu prokázat bezpečnostní službě či osobě tím pověřené. V případě neplatné vstupenky či nemožnosti se prokázat, nebude návštěvníkovi umožněn vstup do areálu, případně bude pořadatelem vyveden z areálu.

 2. Platí zákaz požití alkoholu osobám mladším 18let

 3. Dětem do 15 let je vstup povolen pouze v doprovodu dospělé osoby

 4. Žádáme o maximální spolupráci s organizátory akce, respektování pravidel a dodržování zásad slušného společenského chování.

 5. Každý návštěvník akce může být při vstupu vyzván, aby se podrobil osobní bezpečnostní prohlídce, která je zaměřena na nebezpečné předměty, jako jsou zbraně, nože, pyrotechnika a podobně.

 6. Zakoupené vstupenky se nevrací ani nevyměňují. Při zakoupení si zkontrolujte správnost údajů na vstupence, na pozdější reklamace nemůže být brán zřetel.

 7. Vstupné se vrací pouze v případě zrušeného představení a není-li stanoveno jinak.

 8. V případě vrácení vstupného se vrací návštěvníkovi částka ve výši 75% z koncové ceny vstupného a to z důvodů spojených s náklady vzniklé pořadateli či prodejci za účelem prodeje vstupenky. Pořadatel si vyhrazuje lhůtu 30 dnů na vrácení vstupného od doby obdržení písemné žádosti návštěvníka. Vstupné bude vráceno bankovním převodem a žádost zaslána na emailovou adresu kterou zákazník použil při nákupu vstupenky.

 9. Za ztracené vstupenky není poskytována náhrada.

 10. Do areálu platí zákaz vnášení pyrotechniky, zbraní, drog, vlastního pití, jídla a zvířat.

 11. Pořizování audio-video záznamů v průběhu představení je zakázáno.

 12. Představení se konají i za nepříznivého počasí. Jeviště bude v tomto případě kryté. Používat deštníky během představení je zakázané – doporučujeme použít pláštěnky.

 13. Informace o konání produkce při velmi nepříznivém počasí obdrží diváci přímo na místě konání. Vzhledem k velmi nepříznivému počasí si pořadatel vyhrazuje právo odložit začátek představení (max. o 60 minut). O přerušení či zrušení představení rozhoduje výhradně pořadatel na místě.

 14. Pořadatel si vyhrazuje právo, že ve výjimečných případech velmi nepříznivého počasí může rozhodnout o přesunutí představení do náhradních prostor i mimo zámek.

 15. Každá osoba vstupující do prostor zámku je povinna se chovat tak, aby nedocházelo k poškozování zámku či jeho vybavení, a dále je povinna zachovávat čistotu a pořádek.

 16. Do prostor zámku vstupuje každý na vlastní nebezpečí, stejně tak užívání laviček, sedadel, lehátek umístěných v hledišti je na vlastní nebezpečí a pořadatel neodpovídá za případné poranění při jejich využívání. Maximální nosnost sklápěcích židliček je 90kg.

 17. Do prostor konání akce je návštěvníkům zakázáno vnášet vlastní pití a jiné tekutiny v plastikových, skleněných, papírových, plechových a dalších obalech. 

 18. Pořadatel si vyhrazuje právo odepřít vstup nebo vyvést každou osobu, která je pod vlivem alkoholu, omamných a jiných psychotropních látek. Dále osobu, která nevyhoví předpisům, tj. návštěvnímu řádu a jiným právním předpisům, dále pokynům pořadatele nebo jejíž chování shledá nepřístojným.

 19. Návštěvníci se smí pohybovat pouze v prostorách jim určených a není jim dovoleno vstupovat do prostorů vyhrazených technikům, umělcům, hercům a dalšímu personálu.

 20. Akreditace, VIP, vystupující, partneři a další hosté musí svou totožnost při vstupu prokázat Občanským průkazem či jiným průkazem totožnosti obsahujícím fotografii (typicky řidičský průkaz).

 21. Osobní prohlídce se při vstupu musí podrobit každý návštěvník včetně hostů a partnerů akce. Osobní prohlídka je pro bezpečí všech přítomných na akci.

 22. Prosíme o spolupráci s pracovníky pověřenými zjištěním totožnosti z důvodu zamezení zneužití akreditací.

 23. Pro návštěvníky areálu zámku platí přísný zákaz kouření a manipulace s ohněm a pyrotechnikou.

 24. Pořadatel si vyhrazuje právo na změny v repertoáru a účinkujících.

 25. Vytvořením rezervace a následnou koupí vstupenky návštěvník potvrzuje dodržování aktuálně platných epidemiologických předpisů během této akce. 

 26. Na akci budou v prostorách celého areálu pořizovány fotografie a videa za účelem propagace.

Děkujeme za pochopení. Změny pravidel vyhrazeny. V platnosti od 1.4.2023

Kontakt: fantomnazamku@email.cz

bottom of page