PRAVIDLA PRO NÁVŠTĚVNÍKY AKCE

 • Vstupenka opravňuje návštěvníka ke vstupu do areálu konání koncertu, každý návštěvník je povinen se při vstupu do areálu i při namátkových kontrolách v rámci areálu prokázat bezpečnostní službě či osobě tím pověřené. V případě neplatné vstupenky či nemožnosti se prokázat, nebude návštěvníkovi umožněn vstup do areálu, případně bude pořadatelem vyveden z areálu.

 • Platí zákaz požití alkoholu osobám mladším 18let

 • Dětem do 15 let je vstup povolen pouze v doprovodu dospělé osoby

 • Žádáme o maximální spolupráci s organizátory akce, respektování pravidel a dodržování zásad slušného společenského chování.

 • Každý návštěvník akce může být při vstupu vyzván, aby se podrobil osobní bezpečnostní prohlídce, která je zaměřena na nebezpečné předměty, jako jsou zbraně, nože, pyrotechnika a podobně.

 • Zakoupené vstupenky se nevrací ani nevyměňují. Při zakoupení si zkontrolujte správnost údajů na vstupence, na pozdější reklamace nemůže být brán zřetel.

 • Vstupné se vrací pouze v případě zrušeného představení a není-li stanoveno jinak.

 • V případě vrácení vstupného se vrací návštěvníkovi částka ve výši 75% z koncové ceny vstupného a to z důvodů spojených s náklady vzniklé pořadateli či prodejci za účelem prodeje vstupenky. Pořadatel si vyhrazuje lhůtu 30 dnů na vrácení vstupného od doby obdržení písemné žádosti návštěvníka. Vstupné bude vráceno bankovním převodem a žádost zaslána na emailovou adresu fantomnazamku@email.cz

 • Za ztracené vstupenky není poskytována náhrada.

 • Do areálu platí zákaz vnášení zbraní, drog, vlastního pití a jídla.

 • Pořizování audio-video záznamů v průběhu představení je zakázáno.

 • Představení se konají i za nepříznivého počasí. Jeviště bude v tomto případě kryté. Používat deštníky během představení je zakázané – doporučujeme použít pláštěnky.

 • Informace o konání produkce při velmi nepříznivém počasí obdrží diváci přímo na místě konání. Vzhledem k velmi nepříznivému počasí si pořadatel vyhrazuje právo odložit začátek představení (max. o 60 minut). O přerušení či zrušení představení rozhoduje výhradně pořadatel na místě.

 • Pořadatel si vyhrazuje právo, že ve výjimečných případech velmi nepříznivého počasí může rozhodnout o přesunutí představení do náhradních prostor i mimo zámek.

 • Každá osoba vstupující do prostor zámku je povinna se chovat tak, aby nedocházelo k poškozování zámku či jeho vybavení, a dále je povinna zachovávat čistotu a pořádek.

 • Do prostor zámku vstupuje každý na vlastní nebezpečí, stejně tak užívání laviček, sedadel, lehátek umístěných v hledišti je na vlastní nebezpečí a pořadatel neodpovídá za případné poranění při jejich využívání.

 • Do prostor konání akce je návštěvníkům zakázáno vnášet vlastní pití a jiné tekutiny v plastikový, skleněných, papírových, plechových a dalších obalech. 

 • Pořadatel si vyhrazuje právo odepřít vstup nebo vyvést každou osobu, která je pod vlivem alkoholu, omamných a jiných psychotropních látek. Dále osobu, která nevyhoví předpisům, tj. návštěvnímu řádu a jiným právním předpisům, dále pokynům pořadatele nebo jejíž chování shledá nepřístojným.

 • Návštěvníci se smí pohybovat pouze v prostorách jim určených a není jim dovoleno vstupovat do prostorů vyhrazených technikům, hercům a dalšího personálu.

 • Akreditace, VIP, vystupující, partneři a další hosté musí svou totožnost při vstupu prokázat Občanským průkazem.

 • Osobní prohlídce se při vstupu musí podrobit každý návštěvník včetně hostů a partnerů akce. Osobní prohlídka je pro bezpečí všech přítomných na akci.

 • Prosíme o spolupráci s pracovníky pověřenými zjištěním totožnosti z důvodu zamezení zneužití akreditací.

 • Pro návštěvníky areálu zámku platí přísný zákaz kouření a manipulace s ohněm a pyrotechnikou.

 • Pořadatel si vyhrazuje právo na změny v repertoáru a účinkujíích.

 • Na akci budou v prostorách celého areálu pořizovány fotografie a videa za účelem propagace.

Děkujeme za pochopení. Změny pravidel vyhrazeny. V platnosti od 1.8.2020

Kontakt: fantomnazamku@email.cz